وب سایت مقام
            معظم رهبری
وب سایت ریاست جمهوری
پورتال مردم
استانداری کردستان
سازمان ثبت احوال کشور

چارت نموداری اسماعيل شهبازيان
نوع استخدام : رسمي
عنوان پست : رئيس
مدرك تحصيلي : ليسانس
سابقه خدمت : 182304
تلفن : 0872562

چارت نموداری جمال مباركي
نوع استخدام : رسمي
عنوان پست : معاون و مسئول بايگاني اسناد سجلي
مدرك تحصيلي : ليسانس
سابقه خدمت :
تلفن :

چارت نموداریبلاتصدي
نوع استخدام : -
عنوان پست : سرايدار و پيشخدمت
مدرك تحصيلي : -
سابقه خدمت : -
تلفن :

چارت نموداری فردين شريعتي
نوع استخدام : رسمي
عنوان پست : مسئول امور سجلي ( امور عمومي )‌
مدرك تحصيلي : ديپلم
سابقه خدمت : 5/6
تلفن :

چارت نموداریبهزاد رحيمي دهگلان
نوع استخدام : پيماني
عنوان پست : اپراتور سجلي
مدرك تحصيلي : فوق ديپلم
سابقه خدمت : 8/2
تلفن :

چارت نموداری بلا تصدي
نوع استخدام : -
عنوان پست : مسئول امور ثبت احوال روستا
مدرك تحصيلي : -
سابقه خدمت : -
تلفن :

چارت نموداری احمد فيضي
نوع استخدام : رسمي
عنوان پستي : مسئول امور ثبت احوال شهر
مدرك تحصيلي : ديپلم
سابقه خدمت : 7/19
تلفن :

چارت نموداریجبار رحيمي
نوع استخدام : پيماني
عنوان پست : كارشناس امور حقوقي و سجلي
مدرك تحصيلي : لیسانس
سابقه خدمت : 4
تلفن :