وب سایت مقام
            معظم رهبری
وب سایت ریاست جمهوری
پورتال مردم
استانداری کردستان
سازمان ثبت احوال کشور


عنوان پست سازمانی:رئيس اداره
نام ونام خانوادگي:مجتبي شكري منعم
مدرک تحصیلی:ليسانس
سوابق شغلی:29 سال
تلفن:08735122304
نوع استخدام:رسمي
سابقه ایثارگری:

عنوان پست سازمانی:معاون
نام ونام خانوادگي:جمال مباركي
مدرک تحصیلی:ليسانس
سوابق شغلی:12 سال
تلفن:08735122204
نوع استخدام:رسمي
سابقه ایثارگری:

عنوان پست سازمانی:كارشناس امور پردازش اطلاعات
نام ونام خانوادگي:بهزاد رحيمي
مدرک تحصیلی:ليسانس
سوابق شغلی:10 سال
تلفن:08735123891
نوع استخدام:رسمي
سابقه ایثارگری:

عنوان پست سازمانی:كارشناس امور ثبت وقايع حياتي
نام ونام خانوادگي:جبار رحيمي
مدرک تحصیلی:ليسانس
سوابق شغلی:12 سال
تلفن:08735122204
نوع استخدام:رسمي
سابقه ایثارگری:

عنوان پست سازمانی:كارشناس امور پردازش اطلاعات
نام ونام خانوادگي:صلاح الدين حسين پناهي
مدرک تحصیلی:فوق ليسانس
سوابق شغلی:3 سال
تلفن:08735128778
نوع استخدام:پيماني
سابقه ایثارگری:

عنوان پست سازمانی:كارشناس امور ثبت وقايع حياتي
نام ونام خانوادگي:شهرام محمدي
مدرک تحصیلی:ليسانس
سوابق شغلی:3 سال
تلفن:08735122204
نوع استخدام:پيماني
سابقه ایثارگری:

عنوان پست سازمانی:كارشناس امور ثبت وقايع حياتي
نام ونام خانوادگي:فواد چارداولي
مدرک تحصیلی:ليسانس
سوابق شغلی:3 سال
تلفن:08735122204
نوع استخدام:پيماني
سابقه ایثارگری:

عنوان پست سازمانی:سرايدار
نام ونام خانوادگي:خليل غريبي
مدرک تحصیلی:ابتدايي
سوابق شغلی:9 سال
تلفن:قراردادي
نوع استخدام:قراردادي
سابقه ایثارگری:قراردادي