وب سایت مقام
            معظم رهبری
وب سایت ریاست جمهوری
پورتال مردم
استانداری کردستان
سازمان ثبت احوال کشور
آدرس اداره: خيابان معلم روبروي دبيرستان شريعتي
شماره تلفن اداره: 08725622304،08725623981
شماره فاكس: 08725622304
كدپستي: 6667119449
کروکی: